AVG Otomotiv

KVKK Aydınlatma

EK-20 İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ
AVG OTOMOTİV (“AVG Otomotiv” olarak adlandırılacaktır) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda aydınlatma metni aracılığıyla bilgilendirmek istiyoruz.

Veri Sorumlusu
AVG Otomotiv olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Kişisel verileriniz,

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
Sektör hakkında sizleri internet sitemiz üzerinden bilgilendirmek,
Hizmet bilgilerimiz hakkında sizleri bilgilendirmek,
Kurum yapı ve politikamızı sizlere tanıtmak,
AVG Otomotiv tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
Ürün ve hizmetlerin satış ve satın alma süreçlerinin yürütülmesi.
amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Gerekmesi veya talep edilmesi halinde, kişisel verileriniz, KVKK’nın 8 (2) (a) maddesi uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın, ilgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla; ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla tedarikçilerimize aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, bu metnin (b) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen hukuki sebebe dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, ilgili kişi tarafından e-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi ve internet sitemiz üzerinde bulunan formların doldurulması yoluyla elektronik ortamdan elde edilmektedir.

KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız
KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

“……………….” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
……@hs02.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,
kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@…..com.tr adresine elektronik posta göndererek
veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
AVG Otomotiv, kişisel verilerin işleme amacının ortan kalkması, Kanunlar ve ilgili sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla bilirlikte kişisel verileri siler, yok eder, imha eder veya anonim hale getirir.

Değişiklik ve Güncellemeler
İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya AVG Otomotiv kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.